Stuur een WhatsApp bericht naar Kevin Langenberg
Kevin Langenberg
Geeft altijd snel antwoord
Kevin Langenberg
Hallo,
Wat kan ik voor je betekenen? Stuur mij direct een appje. Ik sta je graag te woord!
Vandaag: 08:00 - 20:00
 • Maandag 08:00 - 20:00
 • Dinsdag 08:00 - 20:00
 • Woensdag 08:00 - 20:00
 • Donderdag 08:00 - 20:00
 • Vrijdag 08:00 - 20:00
 • Zaterdag 08:00 - 17:00
 • Zondag gesloten
Werkzaam door heel Nederland!

Algemene voorwaarden Allworks Stuc- en Spuitwerken

Artikel 1: Toepasselijkheid

Allworks stuc -en spuitwerken: Allworks stuc -en spuitwerken of haar rechtsopvolger.

Opdrachtgever: Degene die aan Allworks stuc -en spuitwerken opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of leveren van zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Allworks stuc -en spuitwerken met de opdrachtgever sluit.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, hieronder wordt verstaan: het werk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst bovenop het overeengekomen werk komt. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd. Doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden Allworks stuc -en spuitwerken niet.

Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes

Artikel 3: Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding Allworks stuc -en spuitwerken niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van Allworks stuc -en spuitwerken, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door Allworks stuc -en spuitwerken zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken.

Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van Allworks stuc -en spuitwerken. Zij mogen zonder toestemming van Allworks stuc -en spuitwerken nimmer aan derden worden getoond, afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden. En dienen op verzoek van Allworks stuc -en spuitwerken terstond te worden teruggegeven.

Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan Allworks stuc -en spuitwerken zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan Allworks stuc -en spuitwerken retourneren.

Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten

Artikel 4: Totstandkoming van overenkomsten

Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.

Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Allworks stuc -en spuitwerken. In het geval van een mondelinge overeenkomst is dit , kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Allworks stuc -en spuitwerken met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Artikel 5: Levering

Artikel 5: Levering

De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de bepaalde termijn van de overeenkomst. De werkzaamheden zullen worden verricht en uitgevoerd conform de door de TBA (Technisch Bureau Afbouw) en NOA vastgestelde criteria. De overeengekomen termijn gaat in zodra Allworks stuc -en spuitwerken de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang Allworks stuc -en spuitwerken op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de prijs, dan wel enig ander tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst cq openstaande factuur, blijven alle geleverde en gemaakte materialen omtrent stukadoor en afbouwswerken eigendom van Allworks stuc -en spuitwerken . Bij het in gebreken blijven van de totale factuur op eigen beweging van Allworks stuc -en spuitwerken in combinatie met de politie of andere overheids-instellingen op dat moment noodzakelijk de materialen mogen worden verwijderd van wanden en plafonds en dergelijke wat met het werk van te maken heeft.

De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken, ten aan Allworks stuc -en spuitwerken zien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder of de curator terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Allworks stuc -en spuitwerken dat zij eigenaar van die zaken is.

Artikel 7: Voorzieningen te treffen door opdrachtgever

Artikel 7: Voorzieningen te treffen door opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

 • de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door Allworks stuc -en spuitwerken te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;
 • indien werd overeengekomen dat Allworks stuc -en spuitwerken de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten. Allworks stuc -en spuitwerken zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat Allworks stuc -en spuitwerken in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien Allworks stuc -en spuitwerken zulks noodzakelijk acht, mits Allworks stuc -en spuitwerken zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
 • er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;
 • de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;
 • Allworks stuc -en spuitwerken tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.
 • Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Uitvoering van overeenkomst

Artikel 8: Uitvoering van overeenkomst

Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.

Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Allworks stuc -en spuitwerken vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 9: Prijzen

Artikel 9: Prijzen

De prijzen van Allworks stuc -en spuitwerken zijn steeds exclusief B.T.W., De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

Artikel 10: Betaling

De aanbetalingetaling a 50% dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang op rekening gestort van Allworks stuc -en spuitwerken ( rekeningnummer zie offerte) , resterende openstaande factuur word afgerekend bij oplevering van het werk zoals van te voren overeengekomen, of anders in overleg met Allworks stuc -en spuitwerken voor zover mogelijk zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Aannemers dienen hun factuur te voldoen binnen 14 dagen of anders overeengekomen. Ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan .Waarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.

De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is Allworks stuc -en spuitwerken gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand - gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

Allworks stuc -en spuitwerken is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de B.T.W.

Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Allworks stuc -en spuitwerken, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn om betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Allworks stuc -en spuitwerken te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Allworks stuc -en spuitwerken het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Overmacht

Artikel 11: Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Allworks stuc -en spuitwerken onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd. Voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Allworks stuc -en spuitwerken, transportmoeilijkheden, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Allworks stuc -en spuitwerken of diens leveranciers.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Allworks stuc -en spuitwerken is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Allworks stuc -en spuitwerken, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Allworks stuc -en spuitwerken is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

Behoudens opzet of grove schuld is Allworks stuc -en spuitwerken niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

Allworks stuc -en spuitwerken is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

Allworks stuc -en spuitwerken is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door Allworks stuc -en spuitwerken.

De opdrachtgever vrijwaart Allworks stuc -en spuitwerken voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van Allworks stuc -en spuitwerken.

Indien Allworks stuc -en spuitwerken gebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is Allworks stuc -en spuitwerken op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op Allworks stuc -en spuitwerken.

Artikel 13: Garantie

Artikel 13: Garantie

Allworks stuc -en spuitwerken staat gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van stukadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.

Allworks stuc -en spuitwerken staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.

Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft Allworks stuc -en spuitwerken de keus, om de werkzaamheden te herstellen, of de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Allworks stuc -en spuitwerken ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.

Op Allworks stuc -en spuitwerken rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan Allworks stuc -en spuitwerken , alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van Allworks stuc -en spuitwerken.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Allworks stuc -en spuitwerken en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op! Wil je liever meteen weten wat het gaat kosten? Bereken je prijs meteen online.